#اعلام_برنامه

جلسه هفتگی سه شنبه شبهـــا

بعد از نماز مغرب و عشـــاء

سخنرانی
استاد علــوی تهــرانی

خیابان کارگرشمالی، مسجد حضرت امیر (ع)

 پخش زنده صوتی جلسه:
 http://fares.ir/live
بزرگترین واجب الهی

تنها فرقۀ اهل نجات

خدا در هر شرایطی روزی رسان است .

راه نجات