اقامه نماز عید سعید فطر
 رأس ساعت ۸ صبح

توسط :
استاد سیدمحمدباقر علوی تهرانی

 مسجد حضرت امیر (ع)
خیابان کارگرشمالی

بزرگترین واجب الهی

تنها فرقۀ اهل نجات

خدا در هر شرایطی روزی رسان است .

راه نجات