فهرست مطالب سایت


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 33

تاریخ انتشار : 18 شهریور 1397

خلاصه مطلب :

در توضیح این درخواست حضرت زین العابدین در دعای شریف مکارم الاخلاق از حضرت حق بودیم: «وَ بِعَمَلِي إِلَى أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ». به مناسب بحث عمل، این بحث را مطرح میکنم. بر مبنای جهانبینی د...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 32

تاریخ انتشار : 10 شهریور 1397

خلاصه مطلب :

در توضیح این فراز از دعای شریف مکارم الاخلاق بودیم: «وَ بِعَمَلِي إِلَى أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ». عرض کردم که بنا بر معارف دینی، آخرت ما یک نشئه ابدی است. زندگی در دنیا محدود است و آخرت، ابد...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 31

تاریخ انتشار : 27 مرداد 1397

خلاصه مطلب :

در توضیح این دعای حضرت امام زین العابدین از دعای شریف مکارم الأخلاق بودیم: «وَ بِعَمَلِي إِلَى أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ». گفتیم که عمل ما، آخرت را میسازد. همین مبنا، فلسفه رؤیت عمل در روز قیا...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 30

تاریخ انتشار : 20 مرداد 1397

خلاصه مطلب :

در باب مُردن، دو واژه داریم. واژه اول، استعداد للموت است که در روایات آمده است إِستَعِدَّ لِلمَوتِ یعنی آماده شدن برای مردن. دومین واژهای که داریم، وَ إِعتَبِرِ المَوتَی است یعنی از مردن، عبرت گرفتن....  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه ٢9

تاریخ انتشار : 13 مرداد 1397

خلاصه مطلب :

در توضیح فرمایشات امام سجاد(ع) در دعای شریف مکارم الأخلاق، حضرت به خداوند عرض می-کنند: " و عملم را به احسن الاعمال منتهی بگردان"حضرت میفرمایند باید به بهترین عمل منتهی شویم. مهمترین نشئه زندگی بشر، بر...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه ٢٨

تاریخ انتشار : 16 تیر 1397

خلاصه مطلب :

امام سجاد(ع) در فراز بعدی دعای شریف مکارم الاخلاق از خدوند اینطور درخواست میکنند: " و عملم را به احسن الاعمال منتهی بگردان" یعنی من منشأ صدور احسن الاعمال بشوم.کلمه «احسن»، افعل تفضیل است...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 27

تاریخ انتشار : 26 خرداد 1398

خلاصه مطلب :

امام صادق(ع) در تعریف تقوا می‌فرمایند: " آن جایی که خداوند تو را دستور داده که حاضر باشی، تو را غایب نبیند و آنجایی که تو را نهی کرده است تو را مشاهده نکند" بسیار ساده است. در فراخوان الهی، غایب...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 26

تاریخ انتشار : 02 تیر 1397

خلاصه مطلب :

ما در نیتهایمان میگوییم: «قربة إلی الله». این قربت، مهم است؛ ولی مشکل در اینجا است که قربت با زبان منعقد نمیشود. اگر با زبان منعقد میشد همه ما حسن نیت را داشتیم. این قربت با قلب منعقد می&z...  کلمات کلیدی :