#اعلام_برنامه

جلسه هفتگی سه شنبه شبهـــا


بعد از نماز مغرب و عشـــاء

سخنرانی
استاد علــوی تهــرانی

 خیابان کارگرشمالی، مسجد حضرت امیر (ع)
--------------------

پخش زنده جلسه 

 http://fares.ir/live

 

 

 

 

بزرگترین واجب الهی

تنها فرقۀ اهل نجات

خدا در هر شرایطی روزی رسان است .

راه نجات