مجلس شهادت امــام صــادق (ع)

شــنبه ۱۵ اردیبــهشت ۱۴۰۲
از ســـاعـــت ۱۰ صبح تا ۱۲

زیارت عاشورا حاج حسین ارضی
سخنـرانی استــاد علــوی تهــرانی
مــداحـــی حــاج عـلــی کــرمــی

خیـابـان کـارگـــر شـمـــالــی
بالاتر از ایستگاه مترو کارگر
مسجـد حضـرت امیــــر (ع)

--------------------

پخش زنده جلسه 
 http://fares.ir/live

 

 

 

 

 

 

 

 

بزرگترین واجب الهی

تنها فرقۀ اهل نجات

خدا در هر شرایطی روزی رسان است .

راه نجات