تلفن : ٦٦٩٢٣٢٣٤ - ٠٢١ (٥خط)

تهران خیابان کارگرشمالی ، خیابان گردآفرید (خ مجاور مسجد حضرت امیر ع) ، پ 9 - بنیاد فارس المومنین

support@fares.ir

info@fares.ir